tceic.com
学霸学习网 这下你爽了
赞助商链接
当前位置:首页 >> 五年级语文 >>

北京互联网金融行业协会成立区块链反诈骗联盟

在明代志怪小说《封神演义》中,玄坛真君赵公明便是被姜太公以桃木弓箭射死,也是对桃木武器神化力量的认知与引用。


4 五年级看拼音写词语单项测试卷
班级 姓名 学号

pō fù sh?nɡ mínɡ chuí zhí chōnɡ zú jí shǐ xùn liánɡ bǎo lǎn miǎn qiǎnɡ

xiānɡ piāo shí lǐ t? zhēnɡ

shǒu wànɡ xiānɡ zhù dào qi? fàn zuì

shànɡ ? xián yí

bǔ rǔ jīn shǔ

pàn duàn ɡuī dìnɡ jiǎo jiàn zhē bì

jí cù yán zhì ruì lì xuē ru?

zhāo pɑi wū yán

dān yōu ɡǔ lì

jí qi? huán rào

jù pà yú l?

zhī qù

ɡuānɡ ɡù pǐn w?i xīn fēi ji? jiàn

chuānɡ lián zhuī zhú piāo fú

ān rán wú yànɡ cu? zá yī fù fù jìn tái xiǎn zhāo huī bǔ lāo zuǐ chún ài mù

ǒu duàn sī lián xiá zhǎi

sī kǎo tān lán

hū lu? nà hǎn

qīnɡ p?n dà yǔ ɡu? yǐn

háo bù y?u yù b? zá

ɡǔ wǎnɡ jīn lái huī yìnɡ

bào chánɡ

kuì z?nɡ

duàn liàn

jī chánɡ lù lù

pánɡ rán dà wù cāo z?nɡ y?u hu?

qì xiànɡ wàn qiān jiǎo ji? qǐ shì

ɡǔn ɡuā làn shú rú zuì rú chī

liú ɡuānɡ yì cǎi fú xiǎnɡ lián piān rú jī sì kě

jīn jīn yǒu w?i

tiān chánɡ rì jiǔ bēi huān lí h?

zhēnɡ biàn ɡào ji?

qǐ qiú fēn fù zhà y?u

jǔ sànɡ fēn biàn

lǚ tú tǐ miàn

hú lún tūn zǎo bù qiú sh?n jiě bù yán ?r yù

qiān chánɡ ɡuà dù yǔ zh?nɡ bù t?nɡ ǒu xīn lì xu? línɡ hún shū lǐ

qiān piān yí lǜ bi? chū xīn cái niàn niàn bú wànɡ xī hɑn dà dǐ bì jìnɡ

bù r?nɡ zhēnɡ biàn dìnɡ ɡ?u p?nɡ sōnɡ xìn lài ɡào cí suǒ xìnɡ

xiǎo xīn yì yì tiǎo bō xì nì kāi mù

yī yī bù shě cǎo mù

ju? z?

h? ǎi sù jìnɡ fán mào liú xi? lu? yì bù ju?

dà xiǎn shēn shǒu piāo b?

xīn ān lǐ d? w?i dú

cōnɡ l?nɡ

yǐn yuē

yōu fānɡ

cí xiánɡ qī línɡ

p?i bàn

yǎn jiǎn

zā zuǐ

mín zú shuāi lǎo

qì jiē zhēn cánɡ

m? nàn

jìnɡ yù fēnɡ qī xuě yā

xīnɡ lu? qí bù

dà xǐ ɡu? wànɡ

yuán yuán bú duàn

n?nɡ shū shàn huà diàn wū

sh?u y?nɡ bú jìn

bú d?nɡ shēnɡ s?

dǐnɡ tiān lì dì y?u qí diǎn zhuì

dī t?u zh? jiē

bǐnɡ xìnɡ bō ɡuānɡ lín lín shū fu

juàn liàn ɡān h?

liú shuǐ chán chán pánɡ xi? fú xiàn

ē nu? duō zī cháo shī

liánɡ sōu sōu

fēnɡ yùn

ch?n zhuì

sù rán qǐ jìnɡ

h?nɡ shù piě nà m?i lì

tǐnɡ bá rú fēnɡ ān dùn chū bǎn

pī jīnɡ zhǎn jí shě shēnɡ qǔ yì xi? shānɡ zhuānɡ yán cì xù wài bīn

f?n fā tú qiánɡ r?n zh?nɡ dào yuǎn huì jí huān hū pánɡ b? àn rán

lì jīnɡ tú zhì zài jiē zài lì yù dìnɡ zhān yǎnɡ dì yù shí niǎn hún shēn

zh?nɡ zhì ch?nɡ ch?nɡ yuǎn zhēnɡ bào fā sù jìnɡ xùn zhí ɡān rǎo diǎn lǐ xuān ɡào piāo fú bēn fù ch?nɡ kěn y? yǐ jì rì

hào hàn rú hǎi xī rì yán lì f?i xū

nínɡ huá rú zhī wā ju?

chí chěnɡ zāo ɡāo

chánɡ yánɡ

chàn dǒu qí tú jǐn sh?n

t?nɡ xiě jìnɡ yǎnɡ

àn zhào sù l ì nǐ dìnɡ cāo láo t? shū

yuán quán

duàn yán

huān shēnɡ xiào yǔ miǎn tiǎn tuō tà chù mō m? liàn

diàn niǔ

p? làn bù kān cán rěn mán yuàn

yì rú jì wǎnɡ zhǐ jiào

pí b?i ɡǔn tànɡ

mánɡ lù jiān s?

pái shān dǎo hǎi ch?u chú

xū ru? lěnɡ m?

zūn zh?nɡ b? ji

shī hún lu? p? lái rì fānɡ chánɡ h?nɡ wěi qīn rù

zh?n ěr yù l?nɡ tǎn t? bù ān xiāo huǐ báo zi

di? di? bù xiū liáo sh?nɡ yú wú ɡuī bǎo háo mài qí zhēn yì bǎo zhēn zhì chà nà ch?nɡ ɡāo xiāo yān huī jìn

w?i nán

bǎo zh?nɡ

tiáo zhou

xuě shànɡ jiā shuānɡ ɡū liànɡ jìn fàn diàn tánɡ yǎn hù

yí rì wú shū , bǎi shì huānɡ wú 。 shū y?u yào yě , shàn dú zhī kě yǐ yī yú 。 yōu yōu tiān yǔ kuànɡ , qiē qiē ɡù xiānɡ qínɡ 。 lu? y? tā xiānɡ shù , hán dēnɡ dú y? r?n 。 dī shuǐ n?nɡ bǎ shí chuān t?u , wàn shì ɡōnɡ dào zì rán ch?nɡ 。 bǎo jiàn fēnɡ c?nɡ m? lì chū , m?i huā xiānɡ zì kǔ hán lái 。 xiōnɡ di dūn h? mù , p?nɡ you dǔ ch?nɡ xìn 。 fēi dàn b? wú yǐ mínɡ zhì , fēi nínɡ jìnɡ wú yǐ zhì yuǎn 。

qí qū

zhuì lu?

ch?u h?n

zh?nɡ xīnɡ ɡǒnɡ yu?

línɡ l?nɡ tī t?u

tínɡ tái l?u ɡ? ɡǎnɡ kǒu jǐ liɑnɡ

mǎn qiānɡ nù huǒ zhǎn dìnɡ ji? tiě tǒnɡ zhì ɡǔ suǐ zhǔn hǔ shānɡ h?n k?u w?n zhā ɡēn

tínɡ b? qí zhì

xuán yá ju? bì qián pū h?u jì

t?nɡ ch?u dí kài lì wǎn kuánɡ lán bù qū bù náo

lín wēi bú jù zhōnɡ liú dǐ zhù

yǒnɡ wǎnɡ zhí qián dà yì lǐn rán

háo qínɡ zhuànɡ zhì


推荐相关:

小学人教版语文第九册(五年级上册)看拼音写词语分类复....doc

小学人教版语文第九册(五年级上册)看拼音写词语分类复习卷1 - 五年级看拼音写词


苏教版小学语文第九册五年级上学期期末复习看拼音....doc

苏教版小学语文第九册五年级上学期期末复习 看拼音写词语(一)第单元 bái


人教版小学语文五年级上册看拼音写词语卷.doc

人教版小学语文五年级上册看拼音写词语卷 - 沈第九册词语达标卷 仔细拼读,工


小学人教版语文第九册(五年级上册)看拼音写词语分类复....doc

小学人教版语文第九册(五年级上册)看拼音写词语分类复习卷1_五年级语文_语文_小


人教版五年级上册语文全册看拼音写词语默词卷(1).doc

人教版五年级上册语文册看拼音写词语词卷(1)_语文_小学教育_教育专区。人教版试卷_百度文库,北师大版_百度文库,上册下册_百度文库,单元测试_六年级数学,密...


人教版五年级上册语文全册看拼音写词语默词卷(1).doc

人教版五年级上册语文册看拼音写词语词卷(1) - 单元测试,期中考试,期末考试,语文单元测试,教案导学案,说课稿教学设计,教学计划,练习


人教版五年级上册语文全册看拼音写词语默词卷(1).doc

人教版五年级上册语文册看拼音写词语词卷(1) - 单元测试,期中考试,期末考试,语文单元测试,数学单元测试,练习


人教版五年级上册语文全册看拼音写词语默词卷(1).doc

人教版五年级上册语文册看拼音写词语词卷(1) - 单元测试,期中考试,期末考试,语文单元测试,数学单元测试,练习


人教版小学五年级语文上册全册看拼音写词语默词卷.doc

人教版小学五年级语文上册册看拼音写词语词卷 - 第一单元 读读写写 zh


人教版五年级上册语文全册看拼音写词语默词卷(1).doc

人教版五年级上册语文册看拼音写词语词卷(1) - 单元测试,期中考试,期末考试,语文单元测试,数学单元测试,练习


人教版小学五年级上册 看拼音写词语 1-8单元 总复习 田....doc

人教版小学五年级上册 看拼音写词语 1-8单元 总复习 田字格_五年级语文_语文_小学教育_教育专区。人教版小学五年级上册 看拼音写词语 1-8单元 总复习 田字格 ...


人教版小学五年级语文上册复习卷(字词).doc

五年级语文复习卷(字词)姓名 一、看拼音写词语。 dün yōu ( ) ( bǔ ...小学人教版语文第九册(五... 2页 免费 人教版小学一年级语文上... 5页 ...


人教版小学五年级语文上册复习卷(字词).doc

人教版小学五年级语文上册复习卷(字词) - 五年级语文复习卷(字词) 姓名 看拼音写词语。 dü n ( diàn ( yōu ) wū ) líng hún ( zhuì lu? ( ...


五年级上册语文复习教案(人教版第九册).doc

五年级上册语文复习教案(人教版第九册)_五年级语文_语文_小学教育_教育专区。人教版五年级语文上册期末复习教案 (31 课时)五年(1)班 周学彪 第、二单元复习 ...


人教版五年级语文上册 第1单元看拼音写词语练习.doc

人教版五年级语文上册 第1单元看拼音写词语练习_语文_小学教育_教育专区。人教版五年级语文(上)第一单元复习题 班级:___ 读读写写 zhāo pái ( kǒng pà...


小学语文人教版五年级上册看拼音写词语(14单元).doc

小学语文人教版五年级上册看拼音写词语(14单元) - 灰太梁家の小肥羊 小学语文人教版五年级上册看拼音写词语(14单元) zhüo pi 招牌uün ù光顾...


五年级上语文词语盘点看拼音写词语(人教版)(1).doc

五年级上语文词语盘点看拼音写词语(人教版)(1) - 五年级上册 词语盘点 第一单元 读读写写 zhāo pá i dān yōu jí qiè jùpà huá n jì ng zhī ...


人教版五年级语文上册期末复习第四单元看拼音写词语 (1).doc

人教版五年级语文上册第四单元看拼音写汉字练习学校: 班级: 姓名: 成绩: 第一部分 看拼音写词语 fù jìn ( cāo z?ng ( bǔ lāo )( bǎi tuō )( ...


人教版五年级语文上册期末复习第三单元看拼音写词语 (1).doc

人教版五年级语文上册第三单元看拼音写汉字练习学校: 班级: 姓名: 成绩: 第一部分 看拼音写词语 mù ( pàn duàn ( jǐngbào ( túzhǐ ( qiá n ...


2017-2018年人教版小学语文五年级上册期中试卷1(总复习资料).doc

2017-2018年人教版小学语文五年级上册期中试卷1(总复习资料) - 五年级语文上册期中测试题 一、看拼音写词语,相信你一定能书写正确、美观。 (10 分) yú lè (...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 学霸学习网 www.tceic.com
copyright ©right 2010-2021。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com
《走私者》 新婚初夜起将尽全力 春晚电影一个都不能少 内地富商 蔡依林揭出道17年伤疤 林赛-罗韩被未婚夫劈腿?求婚戒还戴在手上 未提及 重点关注青年导演创作 《超模之路》 现场“动怒
歌迷竟遭黄牛要求陪睡 刘孜现场告白老狼 她离婚才9年. 2PM玉泽演上传台湾夜市开心摆V照 MaggieQ偷师性感尤物朱莉 导演新片聚焦犯罪题材 沃尔伯格新片合作拉塞尔-克劳 荷尔蒙 离开过才觉TVB好 成龙林凤娇不出席 齐豫将唱 日本男星坂口宪二搭嫩模爱抚热吻 你抢我台词